Publikace Filologie

Rok 2019

Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu Současnost literatury pro děti a mládež 2018. Praha a Liberec 17.–19. dubna 2018

obálka

Sborník z konference konané v dubnu 2018, která byla uspořádána při příležitosti 90. výročí narození spisovatele, scenáristy a dramaturga Oty Hofmana (1928–1989) a zároveň anticipovala 30. výročí jeho úmrtí, připadající na rok 2019. Sborník podpořený z rozpočtu Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci a projektem Progres Q18 Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti Fakulty sociálních věd UK vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Editor Jana Čeňková. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Všechny fotografie Oty Hofmana pocházejí z archivu Oty Hofmana. Kresba naproti patitulu Milan Janáček. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 172 s. ISBN 978-80-87607-89-3 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-89-1 (Krajská vědecká knihovna).

Recenzoval doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Rok 2018

Aleš Fetters: Mariáš v Beránku Náchoďan Vratislav Blažek

obálka

Město Náchod se pyšní velkým množstvím významných rodáků, mezi nimiž poněkud zapadá jméno Vratislava Blažka, jednoho z nejlepších humoristů a satiriků, jaké najdeme mezi českými literáty. K tomu, že se vytratil z obecného povědomí, do velké míry přispěla skutečnost, že příliš brzy opustil nejen svoje rodiště, ale i tehdejší Československo, a v emigraci záhy zemřel. Na rozdíl od jeho kamaráda Josefa Škvoreckého, ale i mnoha jiných, se mu tak nedostalo příležitosti dávat o sobě vědět aktivitami, jež by ho nadále připomínaly, protože doma patřil mezi zakázané autory. Tato kniha je projevem snahy vrátit V. Blažka do povědomí všech, kdo mají rádi nejen dobrou literaturu, ale také humor, který je kořením života.

Knihu, vycházející při příležitosti 45. výročí úmrtí Vratislava Blažka, doprovází množství obrazových dokumentů, z nichž některé jsou tiskem zveřejněny vůbec poprvé.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Fotografie Blažkova autoportrétu na obálce © Sbírka Galerie výtvarného umění v Náchodě 2018, Marek Macek (Vratislav Blažek, Autoportrét, olej, překližka, 114,5 × 56,5 cm, nedatováno – 2. pol. 40. let 20. stol., inv. č. O0810). Fotografie dokumentující Blažkův život pocházejí v naprosté většině z rodinného archivu Hany T. Semerad. Ostatní z archivu Antonína Kříže, Nakladatelství Bor, z rodinného archivu Věry Tomanové, foto na s. 32 Jan Ježek. Vytiskl Powerprint, s. r. o., Horoměřice. 120 s. ISBN 978-80-87607-78-7. Vyšlo v edici Balbín. Prodejní cena 165 Kč.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 21.–22. března 2017

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v březnu 2017, jejíž téma Kouzelný svět příběhů aneb Umění vyprávět nejen slovy vycházelo jednak ze zaměření letošního Veletrhu dětské knihy, který proběhl 8.–10. června 2017 rovněž v Liberci, a jednak z aktuálního dění v kulturním životě. Tomu byla věnována dílčí témata: kniha v konkurenci dalších médií; text a ilustrace jako jeden vypravěč příběhu; fenomén interaktivní knihy. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Vítězslav Doležal, Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 168 s. ISBN 978-80-87607-75-6 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-83-9 (Krajská vědecká knihovna).

Rok 2017

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 7.–8. dubna 2016

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v dubnu 2016, jejíž téma znělo Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus, Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 152 s. ISBN 978-80-87607-66-4 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-81-5 (Krajská vědecká knihovna).

Petra Bubeníčková: O smyslu nesmyslu Nonsens a česká pohádka

obálka

Monografie přináší reprezentativní vhled do literárního nonsensu, jehož problematika nebyla u nás dosud v takovém rozsahu odborně zpracována. Autorka sleduje vymezení nonsensu v českých a zahraničních literárněvědných studiích, neopomíjí ani jeho zkoumání ve spojitosti s teoriemi humoru. Popisuje genezi nonsensu, jeho projevy v lidové slovesnosti a hledá paralely s vývojem v českém prostředí. V rámci geneze české nonsensové pohádky, na niž se práce primárně zaměřuje, zmiňuje významné tvůrce, kteří se do historie vývoje tohoto pohádkového typu výrazně zapsali (např. Lewis Carroll, Edward Lear, Vítězslav Nezval, Petr Nikl, a zvláště pak Alois Mikulka). Knihu završuje prezentace výsledků výzkumu zaměřeného na recepci literární komiky v textu nonsensové pohádky Aloise Mikulky žáky základních škol. Výzkum byl motivovaný přesvědčením zastánců nonsensu o jeho užitečnosti při rozvíjení fantazie dítěte, při budování jeho smyslu pro realitu a logické uvažování i při vytváření čtecích návyků.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková, Pavel Koudelka. Ilustrace na obálce Edward Lear (1812–1888). Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus Praha, s. r. o. 192 s. ISBN 978-80-87607-65-7. Vyšlo v edici Jazyky a texty. Prodejní cena 235 Kč.

Rok 2016

Nella Mlsová: Do Itálie!?

obálka

Kniha je dalším z výsledků soustavného zájmu literární historičky Nelly Mlsové o českou cestopisnou literaturu věnovanou Itálii. Po knize I já jsem byl v Itálii (2009), v níž se zabývala obecně problematikou italských cestopisů v moderní české literatuře, a vědecké edici Sbohem, condottiere! (2014), přibližující dosud nevydaný subjektivní cestopis Simonetty Buonaccini, se nyní koncentruje na tematizaci cesty do Itálie ve vybraných cestopisech české meziválečné literatury. Sleduje inovace, jež v tomto časovém období v reprezentaci Itálie nastaly, a z textů tehdy vzniklých a publikovaných detailně zkoumá dva, dokládající avizovaná specifika ve vyhraněné podobě: Českou pouť do Itálie (1926) Rudolfa Medka a Římskou cestu (1933) Jaroslava Durycha.

Studie, ediční práce, komentář, jmenný rejstřík Nella Mlsová. Anglický překlad resumé Jan Suk. Mapky Martina Nováková a Pavel Koudelka. Obrazy na obálce, předsádce a frontispisu Jakob Alt (1789–1872). Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus Praha, s. r. o. 136 s. ISBN 978-80-87607-53-4. Vyšlo v edici Jazyky a texty. Prodejní cena 155 Kč.

Rok 2015

Nella Mlsová: Sbohem, condottiere! Deník cesty Simonetty Buonaccini

obálka

Kniha přináší vědeckou edici dosud nevydaného subjektivního cestopisu české meziválečné autorky Ludmily Bučanové, vystupující pod pseudonymem Simonetta Buonaccini (1893–1935). Jeho rukopis se zachoval v autorčině pozůstalosti na rubové straně 476 fotografií a uměleckých reprodukcí pohlednicového formátu. Vznikl na počátku 30. let, krátce před její tragickou smrtí. Kromě toho, že reflektuje cesty Simonetty Buonaccini do milované Itálie a na francouzskou Riviéru, je i jakousi metaforou jejího dosavadního života.

Publikace zohledňuje osobitost rukopisného záznamu, a proto je její nedílnou součástí i obsáhlá obrazová příloha, která představuje vybrané pohlednice – tentokrát z lícové strany.

Studie, ediční práce, jmenný rejstřík Nella Mlsová. Anglický překlad resumé Jan Suk. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Originály pohlednic jsou uloženy v Památníku národního písemnictví – literárním archivu. Fotografie pasu v Muzeu Vysočiny Pelhřimov, p. o., Archiv, fond Buonaccini, Simonetta, přír. č. 12796/1901–1977. Vytiskla tiskárna Carter Reproplus Praha, s. r. o. 248 s. ISBN 978-80-87607-40-4. Vyšlo v edici Jazyky a texty. Prodejní cena 255 Kč.

Rok 2014

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 23.–24. dubna 2014

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v dubnu 2014, jejíž téma znělo 2×101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl pro děti a mládež a podtitulem Jak ovlivňuje encyklopedie 2×101 knih pro děti a mládež vydání dalších překladů? Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Marten, spol. s r. o., Praha. 160 s. ISBN 978-80-87607-39-8 (Nakladatelství Bor), 978-80-85874-72-3 (Krajská vědecká knihovna).

Recenzovala Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Vilém Kmuníček, Jaroslav Kohout, Jasněna Kohoutová-Rónová: V mých kalužích se Bůh svým nebem zhlíží Život a dílo Zdeňka Róna

obálka

Tato monografie chce připomenout Zdeňka Róna, českého regionálního spisovatele druhé čtvrtiny dvacátého století. Pozapomenutý autor rodného Podkrkonoší, kterému on zůstal věrný celý svůj život, se tak po komunistickém čtyřicetiletí dočkal aspoň částečného splacení dluhu, jejž vůči němu máme. Jeho dílem se od počátku vine téma horalského života, a tím má nejblíže k ruralistům. Z nezapomenutelných postav, jež vytvořil, jmenujme alespoň strýčka Ondřeje (Jasno na horách, Od jara do jara), věčného optimistu a dobrého ducha Krkonoš. Byl to autorův vzor a zároveň příklad pro nás všechny.

Přehled autorova života a díla je doplněn textovou přílohou, obsahující mj. přepis Rónova rozhovoru pro Čs. rozhlas či Vzpomínku jeho dcery Jasněnky, a řadou původních fotografií z rodinného archivu, nechybějí ani reprodukce obálek Rónových prací.

Kniha vznikla za spolupráce Viléma Kmuníčka a dvou lidí Z. Rónovi nejbližších – jeho dcery Jasněnky Kohoutové-Rónové a jeho zetě Jaroslava Kohouta, kteří oba zesnuli během přípravných prací. V této podobě jde o první ucelené knižní zpracování spisovatelova díla. Kniha vychází k 125. výročí narození a 66. výročí úmrtí Zdeňka Róna (1889–1948).

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Fotografie Michal L. Jakl, Antonín Junek, Zdeněk Rón, Vlastivědné muzeum Vysoké nad Jizerou, sbírka starých pohlednic Milana Bariaka, archiv Nakladatelství Bor. Fotografie, u nichž není uveden zdroj, pocházejí z rodinného archivu manželů Kohoutových. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 112 s. ISBN 978-80-87607-25-1. Vyšlo v edici Odkaz. Prodejní cena 125 Kč.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 15.–16. října 2013

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v říjnu 2013, jejíž téma znělo Česká a světová literatura pro děti a mládež – trendy, srovnání, nová témata. Publikaci, věnovanou památce Otfrieda Preusslera (1923–2013) a Ludvíka Středy (1928–2006), vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie na obálce Václav Lábus. Fotografie z konference Táňa Kuželková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 192 s. ISBN 978-80-87607-26-8.

Rok 2013

Milan Exner: Afekt, sen a skutečnost v díle F. M. Dostojevského Osobnost a ontologická hodnota fikce

obálka s portrétem F. M. Dostojevského

Knihu, jež do jisté míry navazuje na předchozí autorovu monografii Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy (2009), lze považovat za mezioborové dílo, které se nejen zabývá analýzou symbolů v díle F. M. Dostojevského, ale je významným přínosem k poznání symbolu v literární teorii. V zásadě strukturalistický přístup vychází rovněž z freudovské a zčásti i lacanovské psychoanalýzy a inspiruje se teorií symbolu a diskursu. Podává úplnou interpretaci kompletního díla F. M. Dostojevského, včetně jeho publicistiky a korespondence. Věnováno prof. Miroslavu Červenkovi in memoriam.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Na obálce a na frontispisu reprodukce Dostojevského portrétů od I. N. Kramského (1881) a K. A. Trutovského (1847). Příprava grafů Jiří Tichý. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 704 s. ISBN 978-80-87607-15-2. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc., a prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 30.–31. října 2012

obálka

Sborník z mezinárodní konference konané v říjnu 2013, jejíž téma znělo Úloha ilustrace v dětské knize. Publikaci vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci a Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Eva Koudelková. Jazyková úprava Václav Lábus. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie Kateřina Kořínková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 148 s. ISBN 978-80-87607-12-1.

ed. Eva Koudelková: Panu profesorovi s úctou Pocta Aleši Fettersovi

obálka

Sborník k osmdesátinám spisovatele a středoškolského pedagoga Aleše Fetterse. Obsahuje literárněhistoricky i regionálně zaměřené odborné příspěvky a oddíl zdravic, blahopřání a vzpomínek. Celkově se na něm podílelo 33 přispěvatelů, z valné většiny přátel a blízkých oslavencových spolupracovníků. Sborník je doplněn biografií i bibliografií jubilanta a množstvím fotografií.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Uspořádala a redakčně a jazykově upravila Eva Koudelková. Fotografie Marcela Fraňková, Otto Hejnic, Štěpán Horák, Jindřich Hylmar, Josef Krám, Alena Pospíšilová, Petr Rýgr, Petra Řoutilová, Jan Samšiňák, archiv rodiny Fettersovy, archiv Malých Svatoňovic, archiv Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Paper Jam, Praha. 244 s. ISBN 978-80-87607-13-8. Vyšlo v edici Balbín.

Rok 2012

Jiří Uhlíř: Humorista Jaroslav Hašek a Jaroměřsko

obálka

Kniha se zabývá dosud neznámým pobytem Jaroslava Haška (1883–1923) na Jaroměřsku, zejména v obci Jasenná, v letech 1914 a 1915. Osvětluje okolnosti Haškova pobytu, představuje jeho dosud neznámé drobné rukopisy (autografy dedikací) a sleduje podnětnost tohoto pobytu pro humoristovu tvorbu. Inspiraci tímto pobytem lze nalézt v některých Haškových humoreskách (zvláště Nebezpečný pracovník) i v několika pasážích románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Všechny prózy se vztahem k Jaroměřsku jsou v knize otištěny i s komentářem. Knihu doplňují reprodukce dobových fotografií a dalších dokumentů.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakčně připravila Eva Koudelková. Kresby a ilustrace Blažena Šustrová. Fotografie J. Haška na obálce a frontispisu © ČTK. Fotografie Jasenné na obálce Luboš Doležal. Ostatní fotografie z archivu autora a Nakladatelství Bor. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 112 s. ISBN 978-80-87607-10-7. Vyšlo v edici Balbín.

Aleš Fetters: Josef Škvorecký a Náchod

obálka

Kniha Josef Škvorecký a Náchod přibližuje čtenářům podněty, které vytvářely spisovatelův vztah k jeho rodnému městu, a ukazuje, jak je transformoval do svého díla. Jakým konkrétním způsobem se tak dělo, dokládají citace zhruba z dvaceti jeho knih, jež jsou spolu se vzájemnou korespondencí A. Fetterse a J. Škvoreckého dvěma hlavními zdroji, z nichž naše kniha čerpá. Zatímco v její první části sledujeme formování spisovatelova vztahu k jeho rodišti, její druhá část dokumentuje postoj rodného města k autorovi, díky jehož dílu se dostalo do centra zájmu české literární historie.

Knihu, která vychází při příležitosti prvních nedožitých narozenin Josefa Škvoreckého, doprovází množství obrazových dokumentů, z nichž některé jsou tiskem zveřejněny vůbec poprvé.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakčně připravila a poznámku redakce napsala Eva Koudelková. Fotografie Zlatko Hála, Bronislav Hofman, Štěpán Horák, Martin Hurdálek, Eva Koudelková, Petr Šulc. Několik snímků pochází z fondu Státního okresního archivu Náchod, rodinných archivů Věry Tomanové a autora této knihy, ze sbírky starých pohlednic Jana Stillera; historickou fotografii staré polické školy poskytl Štěpán Horák. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 136 s. ISBN 978-80-87607-05-3. Vyšlo v edici Balbín.

Vilém Kmuníček: Hledání Jana Weisse

obálka s portrétem

Monografie Jana Weisse, jednoho ze zakladatelů české sci-fi, jenž svým stěžejním románem Dům o tisíci patrech dosáhl světové proslulosti, přehledně zachycuje spisovatelův život i dílo. Jeho životní osudy jsou podány se zřetelem k literární tvorbě, která prošla osobitě přetvářenými vlivy několika uměleckých směrů. V textové příloze jsou otištěny dosud nepublikované Weissovy Vzpomínky na dětství a další texty dokumentující jeho životní i uměleckou pouť. Knihu doplňuje množství dobových fotografií, barevná příloha obsahuje reprodukce knižních obálek autorových knih.

Publikace je první knižně vydanou monografií jilemnického rodáka Jana Weisse, jíž její autor Vilém Kmuníček završil úsilí předchozích weissovských badatelů Karla Sezimy, Jaromíra Horáčka a Karla Bogara. Monografie vychází ke 120. výročí narození a 40. výročí úmrtí Jana Weisse (1892–1972).

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Dušan Dubový, Eva Koudelková. Fotografie Zdenko Feyfar, Petr Šácha, Aleš Malý, ČTK/Jindřich Šaroch, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Vojenský historický archiv – Vojenský ústřední archiv Praha, Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, archivy autora a Dušana Dubového. Originály archiválií na s. 46, 47, 48, 50 jsou uložené v Památníku národního písemnictví – literární archiv. Mapa Jilemnice Pavel Koudelka s využitím map z projektu OpenStreetMap, licence CC BY-SA 2.0. Mapa carského Ruska Pavel Koudelka s využitím mapy Subdivisions of the Russian Empire in 1914; autor Hellerick, licence CC BY-SA 3.0. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl Carter Reproplus, s. r. o., Praha. 216+16 s. ISBN 978-80-87607-02-2. Vyšlo v edici Odkaz.

Svatopluk Pastyřík: Rozhovory o češtině

obálka s obrazem

Knížka je určena všem současným uživatelům češtiny, všem, kterým není lhostejný stav naší současné veřejné komunikace, tedy to, jak v dnešní době mluvíme, píšeme, co slyšíme a slýcháme, co čteme. Není systematickým výkladem české mluvnice, přináší jen příležitostná poučení, která by v podobě drobných a humorných epizod a popularizačních komentářů dokonce mohla přivést čtenáře k hledání odpovědí na některé jazykové problémy, s nimiž se běžně v naší aktuální současnosti setkáváme, především pak ale chce nás všechny aktivizovat k zamyšlení nad úrovní naší komunikace, k přemýšlení o jazyce.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Svatopluk Pastyřík, Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Na obálce reprodukce malby Vincenta van Gogha Zátiší s francouzskými romány a růží (1887). Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 192 s. ISBN 978-80-86807-98-0. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali doc. PhDr. Karel Hádek, CSc., PhDr. Jiří Zeman, Ph.D.

Rok 2010

Lucie Sedláčková: Islám v médiích Mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES

obálka s islámským motivem

Pro mnoho lidí může být spojení masových médií a rasismu nečekané. Tento vztah je však těsnější, než se na první pohled zdá. Dokazuje to i tato kritická analýza mediální reprezentace sporu o karikatury proroka Mohameda v deníku Mladá fronta Dnes v roce 2006. Autorka analyzuje reprezentaci sociálních činitelů a intertextualitu ve vztahu k sociálnímu kontextu a mediálnímu diskurzu. Islám je spojován s celou řadou mýtů, stereotypů a předsudků, ke kterým současná média vydatně přispívají. Islám představují většinou jako nebezpečí. Cílem této knihy je přispět k pochopení vzniku islamofobních postojů v českých médiích, a poukázat tak na užitečnost kritického přístupu k médiím.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Lucie Sedláčková. Na obálce fotografie arabeskové glazované mozaiky ze stropu pavilonu nad hrobem středověkého perského básníka Háfize v Šírázu; autor Pentocelo, licence CC BY 3.0. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 124 s. ISBN 978-80-86807-65-2. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali Mgr. Markéta Škodováprof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 14.–15. dubna 2010

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v dubnu 2010. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Vědecká redaktorka Eva Štědroňová. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček. Fotografie Kateřina Váňová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 148 s. ISBN 978-80-86807-62-1. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali doc. PaedDr. Ladislava Lederbuchová, CSc., a PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

Zdeněk Šanda: Možnosti v čase

obálka s abstraktním motivem

Kniha Možnosti v čase je výborem z literárněvědných studií, jejichž předmětem jsou naratologické kategorie, analýzy způsobů vyprávění současné české prózy či metaliterární polemiky. Sjednocujícím principem myšlení je důraz na analýzu sémantické struktury textu jakožto funkční východisko interpretace.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Zdeněk Šanda, Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 148 s. ISBN 978-80-86807-50-8. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc., a PhDr. Michael Špirit, Ph.D.

Alena Vavřičková: Děti a reklama

obálka s abstraktním motivem

Reklama představuje jeden z nejagresivnějších diskurzů současnosti. Všichni jsme jí obklopováni a ovlivňováni. I děti. Nebo především děti? Tato studie přináší základní poučení o reklamním diskurzu a dále zkoumá, jak jsou právě dětští příjemci vyzbrojeni vůči reklamnímu působení. Zároveň hledá odpovědi na následující otázky: Jsou děti ve věku povinné školní docházky tzv. mediálně gramotné? Dokážou identifikovat reklamu, porozumět reklamnímu textu, dešifrovat reklamní strategie? Chápou účel reklamy? Jak se jejich schopnosti vnímat kriticky mediální diskurs vyvíjí a na čem závisí?

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakční práce Alena Vavřičková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 108 s. ISBN 978-80-86807-44-7. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali Mgr. Markéta Škodováprof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Lenka Nejezchlebová: Sex v reklamě

obálka s pářícími se vážkami

Sex sells. Sex prodává. Tak zní jedno z nejotřepanějších hesel marketingu a reklamy. Ale jak reklamní tvůrci ve skutečnosti se sexuálními znaky pracují? Publikace Sex v reklamě mapuje a kategorizuje typy sexuálních informací, které se objevují v soudobé české tištěné reklamě. Autorka se zaměřuje především na skrytou komunikaci sexuálních významů, na práci reklamy s narážkami, subtilními náznaky a dvousmysly, ale na její nakládání s explicitním sexuálním sdělením.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Lenka Nejezchlebová. Na obálce fotografie pářících se vážek druhu šidélko větší (Ischnura elegans); autor Loz (L. B. Tettenborn), licence CC BY-SA 3.0. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 160 s. ISBN 978-80-86807-88-1. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovaly PhDr. Olga Komárková, Ph.D., a Mgr. Markéta Škodová.

Rok 2009

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 25.–26. března 2009

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2009. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci s podporou Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Vědecká redaktorka Eva Štědroňová. Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Blanka Konvalinková, Eva Koudelková, Václav Lábus, Kateřina Váňová. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl xPrint, s. r. o., Příbram. 224 s. ISBN 978-80-86807-79-9.

Recenzovaly doc. PhDr. Eva Štědroňová, CSc., a doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Svatava Škodová: Pseudokoordinace v syntaxi češtiny

obálka s textovým motivem

Tato práce zachycuje výzkum tří typů koordinačních konstrukcí. Všechny zkoumané konstrukce mají společnou binární parataktickou koordinační strukturu a užívají koordinátor a. Tyto konstrukce jsou označeny jako prototypická koordinace (ProKoor), pseudokoordinace (PseKoor) a reduplikační koordinace (ReKoor). Cílem práce je popsat rozrůzněnost těchto koordinačních konstrukcí v češtině a vymezit pomocí formálních testů jejich specifické vlastnosti gramatické a také vlastnosti sémantické, které ukazují na opodstatněnost tohoto rozrůznění. Práce je koncipována v teoretickém rámci domácí závislostní syntaxe, ale odkazuje i k pracím světového lingvistického kontextu.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Redakce a jazyková úprava Svatava Škodová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Printia, s. r. o., Praha. 156 s. ISBN 978-80-86807-85-0. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc., a PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

Tom Dickins: Attitudes to Lexical Borrowing in the Czech Republic

obálka s textovým motivem

Studie Toma Dickinse využívá různá empirická data při evaluaci postojů českých mluvčích k lexikálním výpůjčkám, včetně celonárodního průzkumu, který byl proveden v listopadu roku 2005 Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR. Tento výzkum spojuje synchronní a diachronní úhel pohledu a představuje největší analýzu svého typu v návaznosti na Antonína Tejnora z října 1970. Autor studie dospívá k závěru, že většina Čechů přijímá legitimnost funkčně nezbytných výpůjček, ale myslí si, že jejich mateřština obsahuje až příliš mnoho okrajových cizích slov, která jsou používána nadmíru často a ne vždy ve vhodném kontextu. Pravděpodobně nejdůležitější přínos této studie spočívá ve využití jevu zvaného „age-grading“, tedy příklonu k víceméně předvídatelným změnám v postojích k jazyku v souladu s věkem respondenta, a konkrétně ve zdůraznění tendence starších mužů odolávat lexikálním inovacím, což je ve zdánlivém rozporu se sociolingvistickým axiomem, že ženy jsou primárně zodpovědné za udržování jazyka. Studie je psána v angličtině.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskla Printia, s. r. o., Praha. 76 s. ISBN 978-80-86807-49-2. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc., a doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.

Milan Exner: Struktura symbolična v pohledu psychoanalytické literární vědy Na příkladu Dostojevského románu Bratři Karamazovi. Příspěvek k evoluční estetice

obálka s portrétem F. M. Dostojevského

Monografie, představující jeden z nejkomplexnějších analytických a interpretativních přístupů k teorii symbolu a strukturaci symbolična v českém odborném prostředí. Opírá se o znalosti psychoanalýzy a psychoanalytické literární vědy, a i když Dostojevského dílo chápe v intencích pražského strukturalismu jako estetický objekt a proces kulturní komunikace, Exnerova psychoanalytická erudice dodává tomuto procesu nový kontext. Monografie není jen vědeckým kompendiem, ale lze ji chápat také jako rozvrh vědecké disciplíny, psychoanalytické literární vědy, která v českém kontextu chybí.

Odpovědná redaktorka Eva Koudelková. Jazyková úprava Helena Čapková, Věra Hladíková, Eva Koudelková a Jana Pittnerová. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 576 s. ISBN 978-80-86807-46-1. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc., a prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.

Rok 2008

Současnost literatury pro děti a mládež Liberec 27.–29. března 2008

obálka s dětmi

Sborník z mezinárodní konference konané při příležitosti Veletrhu dětské knihy v Liberci v březnu 2008. Sborník vydalo Nakladatelství Bor ve spolupráci s Katedrou českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci s podporou Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.

Ediční práce a jazyková úprava Eva Koudelková. Kresba na frontispisu Milan Janáček, fotografie Petr Bíma a Kateřina Váňová. Grafické práce a sazba Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 116 s. ISBN 978-80-86807-37-9.

Alex Röhrich: Ideologie, jazyky, texty Analýza a interpretace textů Rudého práva z roku 1953 a 1975 a Práva z roku 1997

obálka s reprodukcí stránky Rudého práva z roku 1953

Tato práce se snaží pomocí interpretace a analýzy novinových textů Rudého práva z let 1953 a 1975 a Práva z roku 1997 ověřit, zda platí, že ideologie se vyjadřuje pomocí určitých jazykových prostředků. V interpretačně-analytické části ukazuje autor konkrétní případy jejich ideologického působení, zejména v lexikologické, syntaktické a stylistické jazykové rovině.

Vedle konkrétních ukázek možného působení ideologie v textu si práce klade za cíl poskytnout obecnější interpretační inspiraci těm, kdo chtějí k textům, s nimiž se všichni dnes a denně setkáváme, přistupovat kriticky a s odstupem.

Redakční práce Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl ReproArt, s. r. o., Liberec. 252 s. ISBN 978-80-86807-96-6. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., a doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

ed. Jarmila Bachmannová: Za života se stane ledacos Vyprávěnky ze Železnobrodska

obálka s železnobrodskou zvonicí

Kniha naší přední dialektoložky nabízí čtenářům jednasedmdesát příběhů vybraných z řady vyprávění, která byla zaznamenána při výzkumu nářečí na severním Železnobrodsku. Nejsou to známé „podkerkonošské poudačky“, ale skutečné životní příběhy obyčejných lidí, z nichž nejstarší byli narozeni v osmdesátých letech 19. století, ti nejmladší pak v roce 1980. Vyprávěnky jsou přepsány tak, aby zachycovaly typickou nářeční mluvu, zároveň však byly srozumitelné čtenářům nejen v Podkrkonoší. Dnes mají už dokumentární hodnotu, nejen pokud jde o jazyk. Dozvídáme se z nich, jak se žilo na venkově v minulém století – jak naši rodiče a prarodiče sháněli živobytí, čím se bavili, jak si děti hrály…

Publikace je doplněna dobovými fotografiemi, její součástí je také CD s ukázkami vyprávění příslušníků několika generací. Je určena nejširšímu okruhu čtenářů, dobře však poslouží i studentům bohemistiky, kteří se blíže zajímají o nářečí.

Sebrala a k vydání připravila Jarmila Bachmannová. Redakční práce Eva Koudelková. Výtvarný doprovod Miroslav Hracha. Obálka – přední strana: Zvonice a kostel sv. Jakuba v Železném Brodě, zadní strana: Motiv ze Smrčí. Titulní dvoustrana: V dílně drikovače. Mastering přílohového CD Ivan Mikota ve studiu MI 91. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 124 s. Doplněno zvukovou nahrávkou. ISBN 978-80-86807-90-4. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Daniela Zítková: Komunikační přístup ke zdvořilosti a jeho aplikace na reklamní texty

obálka s figurínami

Reklama nás pronásleduje na každém kroku, vtírá se nám do života, naznačuje, že máme lupy, neumíme se bez pomoci obléct, umýt, oholit, najíst, zajít k lékaři, vyčistit si zuby. Je tedy nezdvořilá? Můžeme v souvislosti s reklamou vůbec o zdvořilosti uvažovat? A co je to vlastně zdvořilost? Jak se projevuje? Můžeme ji hodnotit a měřit? Těmito otázkami se zabývá Daniela Zítková ve své monografii, která je prvním původním zpracováním problematiky zdvořilosti na rozsáhlém českém materiálu. Je určena pro zájemce o otázky společenské komunikace a společenského kontaktu a přirozeně ani zájemce o reklamní komunikaci. Práce obsahuje v příloze rozsáhlou sbírku reklamních materiálů.

Redakční práce Daniela Zítková, Eva Koudelková a Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 304 s. ISBN 978-80-86807-84-3. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc., a doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Rok 2007

Kateřina Kadlecová: Dívky a girls podle českých dívčích časopisů Jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup

obálka s koláží dívčích časopisů

Téma této knihy je nesmírně zajímavé a velmi aktuální. Autorka se na základě lingvistické analýzy, kritické analýzy diskurzu, ale i propracovaných dotazníkových šetření věnuje dívčím časopisům na českém a posléze i na americkém trhu, jejich typickým žánrům, jazyku a stylu a také jejich ideologickému působení. Zjišťuje mimo jiné, jakými prostředky manipulace tyto časopisy disponují a jak obsahy, témata a formu jejich textů přijímá věková skupina dívek, jíž jsou určeny. Inspirativní jsou pasáže o tom, jak časopisy referují o ženách a jak o mužích, zejména v souvislosti s ideologií „antifeminismu, antiemancipace“, s důrazem na kult těla nebo s konzumerismem.

Redakční práce Kateřina Kadlecová, Eva Koudelková a Pavel Koudelka. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 192+12 s. ISBN 978-80-86807-57-7. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., a doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Rok 2006

Nella Mlsová, Marie Havlíčková, ed. Hana Taudyová: Jaroslav Havlíček: Neklidné srdce Vzpomínky, reflexe, literární místopis, korespondence

obálka s náměstím a podobiznou

Komponovaná kniha Neklidné srdce přináší ve třech oddílech dosud nepublikované texty, rozšiřující a obohacující dosavadní literaturu o Jaroslavu Havlíčkovi. Úvodní esej je z velké části fundovaným komentářem k druhému oddílu – Havlíčkovým dopisům převážně z let první světové války, jež psal své budoucí ženě Marii. Třetí část je věnována havlíčkovské literární mapě Jilemnice s rozsáhlým, citově zaujatým komentářem Marie Havlíčkové. Kniha vyšla u příležitosti 110. výročí narození Jaroslava Havlíčka.

Nakladatelství Bor knihu připravilo pro občanské sdružení Odkazy.

Úvodní esej a poznámku napsala Nella Mlsová. Výbor z korespondence sestavila Hana Taudyová. Literární mapu s doprovodným textem vytvořila Marie Havlíčková. Úvod napsala Eva Koudelková. Materiály zapůjčilo Krkonošské muzeum v Jilemnici a Památník národního písemnictví v Praze. Historické fotografie Jilemnice a foto na obálce Jaroslav Feyfar (z majetku Krkonošského muzea v Jilemnici). Současné fotografie Roman Karpaš. Na výběru materiálu spolupracoval Jan Luštinec. Výtvarná redakce a grafická úprava Roman Karpaš. Literární redakce Eva Koudelková. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 144+16 s. ISBN 80-86807-27-4.

Margot Heinemann (Hrsg.): Deutsch – Sprache der Euroregion(en) Konferenzbeiträge der internationalen Tagung an der Technischen Universität in Liberec am 22.–23. November 2006

obálka se stylizovaným trojmezím

Zásluhou Katedry německého jazyka Pedagogické fakulty Technické univerzity se v Liberci 22.–23. prosince 2006 uskutečnila mezinárodní konference s názvem „Němčina – Jazyk euroregionů“. Na dlouhé hranici České republiky s jejími německy mluvícími sousedy vzniklo v posledních letech značné množství nových euroregionů, k čemuž napomohl převrat v listopadu 1989 a posléze i rozšíření EU v roce 2004. Nicméně první euroregion v tehdejším Západním Německu vznikl již roku 1951. Je tedy potřeba dohnat výzkum vzájemných vztahů v nových euroregionech. Tomu se plnou měrou věnovala zmíněná konference i tento sborník.

Sazba, grafická úprava a obálka Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 264 s. ISBN 80-86807-29-0. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Kateřina Kadlecová: Ženské časopisy pro pokročilé Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne

obálka s koláží časopisů Marianne

Exkluzivní měsíčník Marianne je po šesti letech své existence pro mnoho žen nezbytnou součástí příjemně stráveného volného času. Studie Kateřiny Kadlecové zkoumá Marianne, typický artefakt populární kultury, z hlediska ideologie a užitých jazykových prostředků a hledá odpovědi na následující otázky: Jaký je skutečný vliv časopisů, jako je Marianne, na čtenáře? Lze považovat estetickými prostředky hýřící a obratně napsané texty za umělecké, nebo jsou jen povrchními a instruktivními nositeli ideologických poselství hlásajících emancipaci, liberalismus, konzumerismus a hédonismus? Pokouší se nahlédnout do hloubky textů, které mohou být svým čtenářům rádcem, ale i našeptavačem.

Redakční práce Kateřina Kadlecová, Eva Koudelková. Sazba a grafická úprava Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 116 s. ISBN 80-86807-25-8. Vyšlo v edici Jazyky a texty.

Recenzovali doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., a doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc.

Eva Koudelková: Krakonoš v literatuře Kapitoly k literárnímu ztvárnění látky o Krakonošovi

obálka s Krakonošem

Kniha se snaží postihnout literární podoby postavy Krakonoše od nejstarších dob až po současnost. Soustřeďuje se na česky psanou produkci, ale protože usiluje o komplexní pohled, neopomíjí ani tvorbu německou a polskou. Jednotlivé kapitoly jsou provázeny reprodukcemi knižních obálek či ilustrací, z nichž nejzajímavější jsou umístěny do dvou barevných příloh. Textové přílohy knihy obsahují soupis krakonošovské literatury a anotace monotematických knih o Krakonošovi. Publikace zaplňuje dosavadní mezeru v oblasti zkoumání krakonošovské problematiky.

Redakční práce Eva Koudelková a Pavel Koudelka. Ilustrace Petr Kříž. Sazba a grafické práce Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 336+32 s. ISBN 80-86807-23-1.

Dagmar Klímová: To všechno jsem já Ohlédnutí při příležitosti osmdesátin folkloristky Dagmar Klímové

obálka s fotografiemi

Jubilejní sborník vydaný při příležitosti osmdesátin významné osobnosti soudobé slovesné folkloristiky usiluje o postižení její mnohostrannosti. Hlavní část knihy obsahuje výběr z jejích odborných studií, rozsáhlá příloha zahrnuje osobní vzpomínky na prožité události i na různá setkání, k nimž došlo v průběhu jubilantčina profesního i osobního života. Knihu doplňují fotografie z jejího rodinného archivu.

Ediční práce Eva Koudelková. Fotografie, kresby a akvarely z archivu autorky. Sazba a grafické práce Pavel Koudelka. Vytiskl PBtisk, s. r. o., Příbram. 304 s. ISBN 80-86807-17-7.

Rok 2003

Jan Meier: Broumovsko & literatura

krajina se stromem

Publikace pojednává o obrazu broumovského regionu zejména v české literatuře. Přibližuje knihy, které na Broumovsko lokalizují své příběhy, zároveň zmiňuje autory, kteří jsou s regionem jakkoliv spjati. Práce v přehledu uvádí i populárněnaučné knihy týkající se oblasti. Mezi uváděnými autory jsou např. A. Jirásek, J. Škvorecký, A. Opasek, L. Kundera, M. Kubátová, L. Vaculík, V. V. Tomek, O. Tokarczuková. Kniha je pojata v duchu citátu spisovatele Ludvíka Kundery: Broumov je konec světa. Ale pěkný.

Redakční a jazyková úprava Eva Koudelková. Návrh přebalu a fotografie na něm David Ticháček. Sazba Pavel Koudelka. Grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl Polygraf, s. r. o., Turnov. 184 s. ISBN 80-902901-6-7.

Práce zahání démony

modrá obálka

Sborník k sedmdesátinám spisovatele a vysokoškolského pedagoga Bohumila Nusky. Obsahuje odborné příspěvky členů kateder filosofie a českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Sborník je doplněn bibliografií a autobiografií jubilanta a ilustrován jeho samokresbami.

Ediční příprava Eva Koudelková. Samokresby a návrh obálky Bohumil Nuska. Sazba Pavel Koudelka. Grafické práce Ondřej Rainiš. Vytisklo ediční středisko Vysokoškolského podniku TU Liberec. 202 s. ISBN 80-902901-5-9.

Rok 2002

Čtení o Krakonošovi

Krakonoš

Sborník studií různých autorů převážně o literárních podobách ducha Krkonoš. Součástí knihy je obrazová příloha, přinášející výběr nejvýznamnějších českých výtvarných ztvárnění postavy Krakonoše. Publikace obsahuje bibliografii krakonošovské literatury a anotace nejvýznamnějších knih s touto tematikou. Vyšla při příležitosti 10. výročí úmrtí folkloristy Jaromíra Jecha.

Ediční příprava Eva Koudelková. Ilustrace Jarka Vaňová. Sazba Pavel Koudelka. Grafické práce Ondřej Rainiš. Vytiskl Geoprint Liberec. 176 s. ISBN 80-902901-3-2.

Blateňákovi v Liberci aneb Panu profesorovi s láskou

jihočeská náves

Sborník studií, které autoři věnovali profesoru Jiřímu Janáčkovi, svému příteli a spolupracovníku, k jeho pětasedmdesátinám. Rozsáhlá příloha obsahuje kompletní soupis jubilantovy bibliografie.

Ediční příprava Eva Koudelková. Ilustrace Milan Janáček. Návrh obálky za použití kresby Jaroslava Švihly Jarka Vaňová. Sazba Pavel Koudelka. Grafické práce Ondřej Rainiš. Vytisklo ediční středisko Vysokoškolského podniku TU Liberec. 128 s. ISBN 80-902901-2-4.

Kašpárek
Ilustrace Milana Janáčka ke knize Blateňákovi v Liberci aneb Panu profesorovi s láskou